Series: Pokemon Movie 6: Nana-Yo no Negaiboshi Jiraachi